Postanite volonter za aktivnosti u našem udruženju


Pozivamo volontere sa i bez iskustva da nam se jave kako bismo ih uvrstili u evidenciju volontera u našem udruženju, i čim se ukaže prikladna akcija ili potreba u okviru aktivnosti našeg udruženja, pozvaćemo Vas da nam se pridružite.

Osobe koje su zainteresovane da postanu volonteri za naše Udruženje, molimo da prvo pročitaju ovih nekoliko odredbi iz ZAKONA O VOLONTIRANJU ("Sl. glasnik RS", br. 36/2010)

 

II NAČELA VOLONTIRANJA

1. Načelo solidarnosti i promovisanja volontiranja

Član 5

Volontiranje se promoviše kao aktivnost od interesa za Republiku Srbiju, odnosno od javnog interesa, kojom se doprinosi aktivnom uključivanju građana u društvene procese i razvoju humanijeg i ravnopravnijeg demokratskog društva jednakih mogućnosti, kao i poboljšanju kvaliteta života građana.

 

III USLOVI ZA VOLONTIRANJE

Član 12

Ako su korisnici volontiranja deca, osobe sa invaliditetom, stara lica, lica kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesne osobe ili osobe koje su potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti organizator volontiranja dužan je da postupa sa posebnom pažnjom prilikom izbora i obuke volontera.

Volontiranje sa korisnicima iz stava 1. ovog člana ne može da obavlja:

1) lice kojem je izrečena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi ili obaveznog lečenja narkomana ili alkoholičara ili zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, koja je u vezi sa delatnošću volontiranja;

2) pravosnažno osuđeno lice za krivično delo protiv života i tela, protiv sloboda i prava čoveka i građanina, protiv polne slobode, protiv braka i porodice, protiv zdravlja ljudi;

3) lice koje je u potpunosti ili delimično lišeno poslovne sposobnosti;

4) lice koje je u potpunosti ili delimično lišeno roditeljskog prava i lice prema kome su izrečene mere zbog nasilja u porodici.

 

Član 13

Strani državljanin i lice bez državljanstva ima pravo da volontira u Republici Srbiji u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.

 

Član 16

Ugovor o dugoročnom volontiranju koji se zaključi sa stranim državljaninom i licem bez državljanstva smatra se dokazom o opravdanosti privremenog boravka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kretanje i boravak stranaca.

Član 17

Volontiranjem u skladu sa ovim zakonom ne gube se prava po osnovu nezaposlenosti.

 

Član 18

Ugovor o volontiranju, naročito, sadrži:

1) ime i prezime volontera, mesto njegovog prebivališta, odnosno boravišta;

2) naziv i sedište organizatora volontiranja;

3) podatke o korisniku volontiranja;

4) podatke o mestu i trajanju volontiranja;

5) opis volonterskih usluga ili aktivnosti;

6) podatke o osposobljavanju za volontiranje;

7) troškove volontiranja i način njihove naknade;

8) druga prava i obaveze volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

Organizator volontiranja dužan je da od volontera, pre zaključivanja ugovora o volontiranju iz člana 15. stav 1. tačka 5) ovog zakona, pribavi potvrdu nadležnog organa da kod volontera ne postoje smetnje iz člana 12. ovog zakona.

Potvrda iz stava 2. ovog člana ne može da bude starija od šest meseci.

 

2. Obaveze volontera

Član 22

4) obavesti organizatora volontiranja o bitnim okolnostima koje utiču ili bi mogle da utiču na obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti ili koje ugrožavaju njegov život ili zdravlje, odnosno život ili zdravlje lica s kojima dolazi u kontakt za vreme volontiranja;

5) čuva službenu tajnu i poverljive, lične podatke o korisniku volontiranja;

 

Član 24

Organizator volontiranja je odgovoran za štetu koju volonter prouzrokuje korisniku ili trećem licu u vezi sa vršenjem volonterske usluge ili aktivnosti.

Organizator volontiranja koji je nadoknadio štetu koju je prouzrokovao volonter namerno ili krajnjom nepažnjom, ima pravo da od tog volontera zahteva naknadu plaćenog iznosa.

Volonter je odgovoran za štetu koju vršenjem volonterske usluge ili aktivnosti prouzrokuje organizatoru volontiranja namerno ili krajnjom nepažnjom.

Na utvrđivanje postojanja štete, njenu visinu, okolnosti pod kojima je nastala, odgovornost i način naknade, shodno se primenjuju propisi o radu.

Organizator volontiranja je u obavezi da volonteru naknadi štetu koju pretrpi u vezi sa volontiranjem, osim ako je šteta nastala krajnjom nepažnjom volontera.

 

Član 26

Organizator volontiranja dužan je da organizuje osposobljavanje volontera za rad sa decom, osobama sa invaliditetom, starim licima, osobama kojima je neophodna pomoć i nega drugog lica, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili delimično lišene poslovne sposobnosti, kada je takvo osposobljavanje potrebno za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti.

Član 27

Organizator volontiranja dužan je da volontera osigura za slučaj povrede i profesionalnog oboljenja tokom volontiranja:

1) ako je tako ugovoreno;

2) kada se radi o dugoročnom volontiranju.

VII EVIDENCIJA O VOLONTIRANJU

Član 28

Organizator volontiranja dužan je da vodi evidenciju o volontiranju.

Evidencija o dugoročnom volontiranju sadrži: opis programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti, trajanje volontiranja, odnosno trajanje programa volontiranja, broj volontera angažovanih na programu volontiranja, podatke o korisniku volontiranja, lične podatke o volonteru, podatke o osposobljavanju volontera i druge podatke od značaja za volontiranje.

Evidencija o kratkoročnom volontiranju sadrži: opis programa volontiranja, odnosno volonterskih usluga i aktivnosti, podatke o trajanju programa volontiranja i broju angažovanih volontera.

Evidencija o volontiranju počinje da se vodi danom početka obavljanja volontiranja, a prestaje danom prestanka volontiranja.

Sadržinu i način vođenja evidencije propisuje ministar.

VIII EVIDENCIJA O ORGANIZATORIMA VOLONTIRANJA

Član 29

Ministarstvo vodi evidenciju o organizatorima volontiranja.

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu podnese prijavu o organizovanju volontiranja koje se obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona.

Prijava se podnosi prilikom prvog organizovanja volontiranja.

Sadržinu prijave i način upisa i brisanja organizatora volontiranja iz evidencije propisuje ministar.

IX IZVEŠTAJ O VOLONTIRANJU

Član 30

Organizator volontiranja dužan je da ministarstvu dostavi izveštaj o volontiranju najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Izveštaj o volontiranju sadrži podatke o: organizatoru volontiranja, programu volontiranja, odnosno volonterskim uslugama i aktivnostima, korisniku volontiranja, volonterima i ugovorima o volontiranju.

Bližu sadržinu i način podnošenja izveštaja propisuje ministar. 

 

 

INTERNI REKLAMNI MATERIJAL UDRUŽENJA

Download
SBS - LETAK - A5 - UNIVERZALNI.pdf
Adobe Acrobat Document 442.3 KB
Download
SBS - LETAK A5 - NOVI SAD.pdf
Adobe Acrobat Document 440.5 KB
Download
SBS - LETAK - A4 - UNI - Papirići.pdf
Adobe Acrobat Document 449.7 KB
Download
SBS - LETAK A4 - NOVI SAD - sa papirićim
Adobe Acrobat Document 432.7 KB